manifesti

 1. We create immersive shows without the traditional thought of seated audience and stage. For us immersiveness means a multi-artistic show that spreads into various spaces in a world that the audience is free to wander and to use all of their senses. The dramaturgy is webbed and linked within itself meaning characters journeys and dramaturgy of spaces is happening simulatinously.
 2. For our project we hire proffesionals from different art fields.
 3. In our work, we marvel at life, the feel of it and the sensitivity and significance of itself. In our performances, death is always part of the process, so that the previous statement is clearly illuminated.

 4. We believe in what we call green creation. We recycle at all stages of the project, including the procurement of materials and props. At the end we try to pass as much away for other projects and carefully recycle the rest. 

 5. When it comes to our performances, the audience menber does not need to know anything about our work beforehand, we will tell you everything you need on the spot.

 6. We select, design, write scripts, and direct works fully together as a collective.

 7.  We are an ensemble and implement shared leadership, horizontal                                       hierarchy and transparency. We make decisions democratically.

 8.  We are transparent about our activities to the artists we hire and to our                              production partners.

 9.   We portray ourselves as an ensemble. Meetings and interviews are                                   preferred to have us all but at least two members of the ensemble is enough. Any one of us four can represent us as an ensemble.

 10.  We strive to create working conditions that are safe,                                                            encouraging, flexible and humane for everyone. Having fun is                                                always possible, even if you work to the fullest.

 11.  We create an atmosphere where critical or skeptical voices are welcomed and allowed. Criticism is an invitation to discussion, not one-way feedback.
 12. If what you are doing stresses you: stop, take a break, give the task to                someone else. We only want to work in a positive working atmosphere, as we believe it will feed the end result and commitment to the project.
 13. Synergy rather than separation. Sharing rather than ownership.

 14. The work of 00100ENSEMBLE produces a living for its creators in one way or another for the duration of each specific project. The amount of work is proportional to the salary, this ratio is determined by the working group.

 15. The budget for each production is open and transparent to the entire team
 16. For the same amount of work you'll get the same pay as others.

 17.  5% of the tickets for the performance must be particularly cheap or free so that lack of wealth is not an obstacle for seeing performances made by the ensemble.

 18. We always strive for the most diverse cast as possible. As we cast and plan performances, we challenge ourselves to think about diversity at all levels.

 19. We make immersive art for everyone, not just people in the art scene. We want to dismantle and rewrite the definition of mainstream, expand its understanding of art that can belong to everyone, and incorporate the art we make into it. We work to provide an opportunity for new narratives to appear in mainstream and to become part of the new normal

 20. Our work and presentations take place in a safe space, if possible we apply the rules of a brave place to the situations with discussions and consent with everyone involved.

 
SUOMI

ENGLISH

A safe space is ideally one that doesn’t incite judgment based on identity or experience - where the expression of both can exist and be affirmed without fear of repercussion and without the pressure to educate. While learning may occur in these spaces, the ultimate goal is to provide support.

A brave space encourages dialogue. Recognizing difference and holding each person accountable to do the 

work of sharing experiences and coming to new understandings - a feat that’s often hard, and typically uncomfortable.https://alternativebreaks.org/safe-or-brave-spaces/

 1. Teemme immersiivisiä esityksiä ilman istumakatsomoa. Immersiivisyys tarkoittaa meille upottavaa, moniaistista ja -taiteista yleisölle vapaata maailmaa, jonka keskellä kokija saa kulkea omaan tahtiinsa. Esitysten dramaturginen rakenne on verkkomainen, se etenee simultaanisesti eri tiloissa.
 2. Esityksissämme on esiintyjiä, jotka ovat eri alojen taiteilijoita.
 3. Ihmettelemme teoksissamme elämää, sen tuntua, herkkyyttä ja merkityksellisyyttä. Esityksissämme on käsittelyn tasolla mukana aina myös kuolema, jotta edellinen lause valottuu kirkkaasti. 
 4. Kulutamme mahdollisimman vähän teoksia valmistaessamme. Teemme mahdollisimman vihreän purun esityksen jälkeen. Kierrätämme kaikissa projektin vaiheissa, myös hankittaessa materiaaleja tai tarpeistoa. Pyrimme keräämään tarpeistoa ja lavastusmateriaaleja käytettynä varastointimahdollisuuksien mukaan.
 5. Esityksiimme tullessaan kokijan ei tarvitse tietää valmiiksi teoksestamme mitään, kerromme paikan päällä kaiken tarpeellisen.
 6. Valitsemme, suunnittelemme, käsikirjoitamme ja ohjaamme teokset yhdessä. 
 7. Olemme ensemble ja toteutamme jaettua johtajuutta, horisontaalista hierarkiaa sekä avoimuutta. Teemme päätökset demokraattisesti.
 8. Olemme läpinäkyviä toiminnastamme kokoon kutsumillemme                          taiteilijoille sekä muille yhteistyökumppaneille.
 9. Esiinnymme ulospäin ensemblenä. Tapaamisiin ja haastatteluihin                      mieluusti kaikki, mutta vähintään kaksi ensemblen jäsentä. Kuka                            tahansa nelikosta voi edustaa meitä ensemblenä.
 10. Pyrimme luomaan työskentelyedellytykset, jotka ovat jokaiselle                          turvalliset, rohkaisevat, joustavat ja inhimilliset. Leikkimielisyys on                    mahdollista aina, vaikka työskenteleekin täysillä. 
 11. Luomme ilmapiirin, jossa kriittinenkin tai epäilevä ääni on sallittu.                             Kritiikki on kutsu keskusteluun, ei yksisuuntainen palaute.
 12. Jos se mitä teet, stressaa sinua: lopeta, mene tauolle, anna tehtävä jollekulle        toiselle. Haluamme työskennellä ainoastaan positiivisessa          työskentelyilmapiirissä,    sillä uskomme sen ruokkivan lopputulosta ja sitoutumista projektiin.
 13. Synergia mieluummin kuin erillisyys. Jakaminen mieluummin kuin omistajuus. 
 14. 00100ENSEMBLEN taideteoksen tekeminen tuottaa tavalla tai toisella tekijöilleen elannon kestonsa ajan. Työn määrä on suhteessa palkkaan, tämän suhteen määrittelee työryhmä.
 15. Jokaisen produktion budjetti on avoin koko työryhmälle.
 16. Samasta määrästä työtä sama palkka. 
 17. Esityksen lipuista 5% on oltava erityisen edullisia tai ilmaisia, jotta varallisuuden puute ei olisi este nähdäkseen ensemblen esityksen. 
 18. Pyrimme aina mahdollisimman monimuotoiseen castiin. Roolittaessamme ja suunnitellessamme esityksiä haastamme itsemme miettimään monimuotoisuutta kaikilla tasoilla.
 19. Me teemme immersiivistä taidetta kaikille, emme vain taiteen sisäpiirille. Haluamme purkaa ja kirjoittaa mainstreamin* määritelmän uusiksi, laajentaa sen käsitystä taiteesta joka voi kuulua jokaiselle ja liittää tekemämme taiteen osaksi sitä. Työskentelemme tarjotaksemme mahdollisuuden uusille narratiiveille näkyä myös mainstreamissa ja tulla  osaksi uutta normaalia.  *Mainstream = Valtavirta (engl. mainstream) on termi, joka tarkoittaa yleistä vallitsevaa ajatus- tai aatevirtaa. Termiä käytetään muun muassa taiteissa.
 20. Työskentelymme ja esityksemme tapahtuvat turvallisessa tilassa, joissa yhteisön yhteisellä päätöksellä sovelletaan rohkean tilan määritelmää.